Osądzić Rzeź Woli – komunikat nr 3

Warszawa, 31 maja 2019 r.

Osądzenie Rzezi Woli. Komunikat 3

 1. Nazwa konferencji
  Trwają prace organizacyjne związane z przygotowaniem do konferencji naukowej na temat osądzenia Rzezi Woli. Komitet organizacyjny ustalił nazwę konferencji. Polska nazwa konferencji „Osądzić Rzeź Woli”, angielska „GenocideWola44”.
 2. Cel konferencji
  Przedstawić opinii międzynarodowej
  ludobójstwo dokonane w Warszawie w r. 1944 przez armię niemiecką na Polakach i przygotować formalny wniosek do władz państwowych o reaktywowanie Najwyższego Trybunału Narodowego lub utworzenie jego prawnego odpowiednika dla osądzenia sprawców i ich następców prawnych.
  Konferencja ma na celu ukazanie światu różnicy między niemiecką okupacją w Polsce, a okupacją krajów zachodniej Europy, bo tylko w ten sposób możemy unicestwić oszczerstwa o udziale Polaków w zagładzie Żydów.
 3. Komitet organizacyjny konferencji
  W dniu 13 maja br. zawiązał się komitet organizacyjny konferencji w składzie przedstawionym w Tab. 1.
  Tab. 1. Skład komitetu organizacyjnego konferencji
  ,
  Imię i nazwisko Zawód, stanowisko Adres mailowy
  Hanna Dobrowolska dziennikarz ojhanka@gmail.com
  Krzysztof Jabłonka historyk zakjablonka@gmail.com
  Stefan Hambura prawnik, adwokat stefan.hambura@gmail.com
  Ryszard Kopiecki dr matematyki, WAT ricko@mimuw.edu.pl
  Grzegorz Kutermankiewicz dziennikarz, dokumentalista grzegorzq@gmail.com
  Piotr Witakowski emerytowany prof. AGH i ITB witakowski_p@poczta.onet.pl
  Paweł Zdun RKW pawel.zdun@interia.pl

  Komitet organizacyjny prosi o zgłoszenie osób gotowych pomóc w organizacji konferencji. W szczególności prosimy o zgłoszenie osoby o wykształceniu historycznym. Niezależnie od tego prosimy o pomoc w prowadzeniu strony internetowej.

 4. Postanowienia komitetu organizacyjnego
  W dniu 23 maja 2019 komitet organizacyjny przedyskutował najważniejsze problemy organizacyjne. Podjęto wstępne decyzje co do czasu i miejsca konferencji, a także co do współpracy z innymi instytucjami Przedyskutowano szereg zagadnień organizacyjnych i ustalono harmonogram najpilniejszych działań.
 5. Czas i miejsce konferencji
  Konferencja będzie jednodniowa i odbędzie się w dniu 28 września br. w Warszawie. Miejscem konferencji będzie jedna z uczelni warszawskich lub Muzeum Powstania Warszawskiego. Ostateczny wybór zostanie dokonany w ciągu najbliższych dni po uzgodnieniach z dysponentami sal konferencyjnych
 6. Organizacja konferencji
  6.1. Zasady ogólne
  Konferencja będzie zorganizowana oddolnie w trybie społecznym, a jej organizacją zajmie się działający społecznie komitet organizacyjny. Taka formuła zapewnia, że przebieg konferencji nie będzie dostosowany do potrzeb lub interesów jakiejkolwiek instytucji. Równocześnie formuła taka zapewnia znacznie większe oddziaływanie społeczne. Dla większego znaczenia społecznego przebieg konferencji powinien być na bieżąco tłumaczony na inne języki i dostępny on line w Internecie umożliwiając obserwację obrad również poza granicami Polski.
  Przy organizacji konferencji należy zadbać o współpracę z następującymi instytucjami:
  – Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
  – Instytut Pamięci Narodowej,
  – Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego,
  – Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie,
  – Fundacją im. Janusza Kurtyki,
  – Muzeum Powstania Warszawskiego,
  – Muzeum Woli.
  Osądzenie Rzezi Woli. Komunikat 3 Warszawa, 31 maja 2019 r.

  6.2. Struktura konferencji
  Konferencja będzie składać się z 3 bloków tematycznych:
  1) świadectwa – wystąpienia żyjących jeszcze świadków i świadectwa tych, którzy już odeszli oraz dokumenty,
  2) historia – wystąpienia historyków,
  3) prawo – wystąpienia prawników.
  Blok świadectw będzie zorganizowany w postaci wystąpień konferencyjnych jak też w postaci sesji plakatowej, na której zaprezentowane będą dokumenty i zdjęcia.
  W ramach bloków historycznego i prawnego przewiduje się wystąpienia referentów. Udział referentów z zagranicy uzależniony jest od uzyskania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów przyjazdu i pobytu takich referentów.
  Na zakończenie konferencji przewidujemy dyskusję generalną.
  Proszę o zgłaszanie się osób, które osobiście lub przez członków rodzin i przyjaciół uzyskały wiedzę o wydarzeniach na Woli w sierpniu 1944 r. Proszę o informacje o posiadanych dokumentach lub przedmiotach, które mogą być świadectwem tamtych wydarzeń.
  Proszę też o propozycje i uwagi co do organizacji jak też o propozycje co do referentów i tematów referatów.

 7. Komitet naukowy konferencji
  Aspekty naukowe konferencji powierzymy powołanemu wkrótce komitetowi naukowemu. Jego zadaniem będzie ocena przygotowania konferencji, a w szczególności ocena merytoryczna zgłoszonych referatów.
  Proszę o propozycje co do osób, którym należy zaproponować członkostwo w komitecie naukowym.
 8. Poparcie dla konferencji
  Organizacja konferencji w opisanym wyżej trybie wymaga uzyskania poparcia społecznego. Dla uzyskania tego poparcia na portalu CitizenGo przygotowano apel/petycję z prośbą o poparcie dla komitetu organizacyjnego i organizacji konferencji. Poparcia udziela się przez podpisanie petycji na stronie
  https://www.citizengo.org/pl/170639-jestesmy-oburzeni-ze-najwieksza-zbrodnia-wojenna-niemieckiej-armii-jaka-byla-rzez-woli-nie?utm_source=em&utm_medium=correo-e&utm_content=typage
  Obecnie petycja ma 286 głosów poparcia.
  Proszę o propagowanie zamiaru osądzenia Rzezi Woli i przekazywanie znajomym treści petycji z prośbą o jej podpisywanie. Ważne jest też, aby dla otrzymywania kolejnych informacji o organizacji konferencji przesłać swój adres mailowy na adres witakowski_p@poczta.onet.pl.
 9. Instytucje współpracujące

  W ramach przygotowań do konferencji nawiązano kontakty i współpracę z następującymi instytucjami.

  Stowarzyszenie Patria Nostra. W dniu 29.05 przewodniczący Stowarzyszenia mecenas Lech Obara zadeklarował współpracę.

  Instytut Pamięci Narodowej, Główna Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. W dniu 30 maja odbyło się spotkanie komitetu organizacyjnego z Andrzejem Pozorskim dyrektorem Głównej Komisji, na którym ustalono dalsze wspólne działania nad przygotowaniem konferencji. W spotkaniu wzięli udział również prokuratorzy z pionu śledczego IPN oraz Dyrektor Biura Badań Historycznych IPN prof. dr hab. Włodzimierz Suleja. Ustalono, że najlepszym miejscem na konferencje będzie Muzeum Powstania Warszawskiego. IPN wystąpi o zgodę do dyrekcji Muzeum. Pomoc finansowa w organizacji konferencji wymaga zgody Prezesa IPN. Spotkanie w tej sprawie przewidziano na dzień 3 czerwca.

  Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. W wyniku uzgodnień mailowych i telefonicznych dyrektor Instytutu wydelegował specjalnego przedstawiciela do pracy nad organizacja konferencji. W trakcie rozmów w dniu 27 maja ustalono, że Instytut zadba o pomoc w organizacji bloku świadectw.

  Fundacja im. Janusza Kurtyki. W rozmowie z prezesem Fundacji Pawłem Kurtyką (30 maja) ustalono, że Fundacja włączy się w organizację konferencji i przygotuje dla uczestników konferencji obchód i wizję lokalna miejsc kaźni i straceń na Woli .
  Mecenas Stefan Hambura postara się również o nawiązanie kontaktu z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie.
  Proszę o propozycje co innych instytucji, z którymi należałoby nawiązać współpracę.

  Strona internetowa konferencji
  Rozpoczęto budowę strony internetowej konferencji. Jej założenie jest zasługą Grzegorza Kutermankiewicza. Adres strony https://genocidewola44.pl/. Poniżej witryna strony.
  Na stronie będziemy umieszczać wszelkie nowe informacje związane z przygotowywaniem konferencji, a jednocześnie strona ma być kanałem komunikacji wszystkich zainteresowanych z komitetem organizacyjnym konferencji.
  Prosimy o pomoc ze strony informatyków w prowadzeniu strony.

 10. Wydarzenia medialne
  Redaktor Jan Pospieszalski prowadzi co tydzień program w TVP zatytułowany „Warto rozmawiać”. Zaproponował, aby zrobić na temat osądzenia Rzezi Woli program z udziałem posłów i prawników. Czekamy na ustalenie terminu tego programu.
  W dniu 17 maja mecenas Stefan Hambura miał wywiad na temat konferencji w Radiu WNET. Można się z nim zapoznać na stronie https://wnet.fm/2019/05/17/hambura-grecy-przecieraja-droge-polskim-roszczeniom-wobec-niemiec-video/.
  W dniu 28 maja w Radiu Polskim 24 Piotr Witakowski udzielił obszernego wywiadu na temat przygotowywanej konferencji.
 11. Prośba o kontakt i pomoc w organizacji konferencji

  Prosimy o pomoc w organizacji konferencji w sprawach zaznaczonych powyżej. Wdzięczni będziemy za deklaracje poparcia dla idei osądzenia Rzezi Woli jak też za wszelkie uwagi i propozycje dotyczące organizacji konferencji. Deklaracje poparcia można składać za pośrednictwem naszej strony internetowej https://genocidewola44.pl/. Wszelkie uwagi można przesyłać tą samą drogą lub bezpośrednio na adres jednego z członków komitetu organizacyjnego ten sam adres proszę przesyłać wszelkie uwagi i propozycje w odniesieniu do organizacji i treści konferencji.

  Piotr Witakowski

Print Friendly, PDF & Email